Tag: รับทำดุษฎีนิพนธ์

ความสำคัญของงานวิจัย

ความสำคัญของงานวิจัย รับทำดุษฎีนิพนธ์ หากองค์ความรู้จากการศึกษาคือสิ่งที่มีคุณค่าจริง ผลงานวิจัย ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า องค์ความรู้เหล่านั้น สามารถนำมาสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ได้จริงเช่นกัน มองดูแล้วการทำวิจัย ก็คล้ายกับการทำการบ้านในสมัยเด็ก แต่ถ้าหากคุณมองงานวิจัย ในแง่ของการบ้านพียงอย่างเดียวก็ถือว่าผิดถนัด เมื่อคุณศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การทำการบ้านและ หาคำตอบที่มีอยู่ในตำราคงไม่เพียงพอ ในการเรียนระดับนี้ คุณต้องแสดงศักยภาพที่มี ด้วยการตั้งโจทย์ หาคำตอบ เพื่อการค้นพบแนวความรู้ใหม่ กระตุ้นความไฝรู้แด่บุคคลต่อไป โดยอาศัยวิธีคิดที่มี แบบแผนอย่าง งานวิจัย สารนิพนธ์…