Tag: สายไฟคอนโทรล

สายคอนโทรล สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็ก

สายไฟคอนโทรล Control Cable : สายคอนโทรล Control Cable : สายคอนโทรล สายไฟที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นสายแข็ง หรือสาย Power เช่น สาย THW, CV, NYY คือ สายไฟที่ตัวนำทำจากทองแดงแกนเดี่ยวหรือมีจำนวนเส้นฝอยน้อย ส่วน สายไฟคอนโทรล คือ สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กทำให้มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเพื่อนำสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดและคอมพิวเตอร์ ลักษณะของสายคอนโทรลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีด้วยกันหลายรูปแบบตามความหลากหลายของสภาพหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง สิ่งที่ทำให้สายคอนโทรลแต่ละชนิดมีตวามแตกต่างกันหลักๆนั้น ก็คือ ชนิดของฉนวน การบิดและการตีเกลียว…