Archive

May 2020

ความสำคัญของงานวิจัย

ความสำคัญของงานวิจัย   รับทำดุษฎีนิพนธ์ หากองค์ความรู้จากการศึกษาคือสิ่งที่มีคุณค่าจริง ผลงานวิจัย ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า องค์ความรู้เหล่านั้น สามารถนำมาสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ได้จริงเช่นกัน มองดูแล้วการทำวิจัย ก็คล้ายกับการทำการบ้านในสมัยเด็ก แต่ถ้าหากคุณมองงานวิจัย ในแง่ของการบ้านพียงอย่างเดียวก็ถือว่าผิดถนัด เมื่อคุณศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก การทำการบ้านและ …