พอตตัวเล็ก

พอตตัวเล็ก

 

พอตตัวเล็ก บุหรี่ไฟฟ้าแบบยิงสด พอต ตัวเล็ก ในขณะนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าออกมาหลายๆต้นแบบ โดยส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทย  คนจะเคยชินกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบปากกาและแบบกล่อง อย่างไงก็ตามยังมีบุหรี่ไฟฟ้าแบบแมคคานิคหรือที่เรียกกันว่ายิงสดนั้นเอง แต่ก็ยังมีอีกหลายๆผู้คนที่ยังไม่รู้เรื่องว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบยิงสดคืออะไร

หลักแนวทางการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้ายิงสด

บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากในท้องตลาดจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแผงวงจรสั่งการ (Regulated mod) โดยพินิจุได้อย่างง่ายดายคือจะมีหน้าจอไว้บังคับการการจ่ายไฟบนตัวเครื่องนั้นเอง โดยผู้ซื้อสามารถบังคับการลักษณะการทำงานของตัวเครื่องว่าต้องการให้จ่ายไฟมากแค่ไหนหรือถึงแม้กระทั่งตั้งค่าสั่งงานอุณหภูมิอีกต่างหากใน Temp Control Mode ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่จะความปลอดภัยในการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นๆ

บุหรี่ไฟฟ้าแมคคานิค หรือ บุหรี่ไฟฟ้ายิงสด ต่างออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแ ผงวัฏจักรอย่าง สิ้นเชิง การที่ ไร้แผ งวัฏจั กรควบคุม นำมาซึ่งการทำให้แนวทางการทำงานของตัวเครื่อง พอตตัวเล็ก ขึ้นตรงขณะอะตอมบุหรี่ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่หรือถ่านแค่นั้น ความแรงของการจ่ายไฟจึงมาจากกำลังยิง ไฟของถ่ านโดยดิ่ง บุหรี่ไ ฟฟ้าแบบยิงส ดมีส่วน ที่ดีห ลายประเภ ทแต่ก็ม าพร้อมทั้ง เหตุไม่คา ดคิดในการใช้เช่นกัน

พวกเราไม่ได้พูดถึงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบโอมห์ต่ำจากแท้งค์สำเร็จทั่วไปที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีแผงวงจรสั่งงาน แต่ซึ่งก็คือการสูบขั้นสูงที่นักสูบบุหรี่ไฟฟ้าสายควันต่างต้องการ

บุหรี่ไฟฟ้าแบบยิงสดสามารถ ใช้คอยล์แบบไ หนก็ได้เหมือนกั นที่คุณส ามารถจะ โมลงไปใน อะตอม บุหรี่ไฟ ฟ้าและยั งไม่ต้อง กังวลว่าตัวเครื่อง จะดำ เนินกา รงานติดขัด ไม่ว่าโอ มห์จะ ต่ำแค่ บุหรี่ไฟฟ้า ยิงสดก็สามา รถจะจัดก ารงานได้อย่างไร้ปัญหา

ความแตกต่างตอนน้ำยา Salt nic กับ น้ำยาที่มี nic แบบ Freebase

ความไม่เหมือนขณะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt nic กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มี nic แบบ freebase นิโคติน Freebase เป็นอย่างไร

นิโคตินแบบ Freebase เป็นขั้นตอนการสกัดนิโคติน แบ บเหลวที่ บริ ษัทยาสูบใช้ กันมาตั้ง แต่ทศวรรษ 1960 ซึ่ง Freebase นั้นแสดงว่านิโคตินจะอยู่ในต้นแบบบริสุทธิ์ พอตตัวเล็ก ที่สุดเมื่อเทียบกับอนุ พันธ์ของนิโ คตินตัวอื่น ซึ่ง แปลว่านิโคตินนั้น  มีสมรรถน ะมากกว่าเมื่อถูกความร้อน และสามารถชมดซึมได้เร็วทันใจมากมายยิ่งกว่า

ซอลต์นิโคตินเป็นยังไง (Salt nic)

Salt nicotine หรือที่เรารู้จักดีกัน ในนาม  น้ำยาบุ หรี่ไฟฟ้า SALTNIC เป็นสารที่มีสภาวะความเที่ ยงธรรม ชาติที่ อยู่ภายในใบยาสูบ และใช้อุณหภูมิสูงยิ่งกว่าสำหรับการระเหย และไอออน

ไม่เดินทางไ ปที่ตัวรับนิโ คตินใน ร่าง กาย ขอ งเรา ได้ง่าย มัน อาจ จะจ ะไม่น่ าใช่แน วทางที่มีคุณภาพมากที่สุดในการส่งนิโคตินไปยังร่างกายของคุณ

เมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Freebase แต่ด้วยการค้นคว้าวิจัยพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ จึงเจอเคล็ดลับที่จะใช้ น้ำยา SALTNIC สำหรับการผลิตนิโคติน ที่ส่งผลให้เราสามารถสูบสารนิโคตินได้ถึงปริมาณ 50 mg และย่อยสลายมากกว่าวิธีใช้นิโคตินแบบ Freebase

ความต่างขณะ MOD กับ POD

MOD Vs POD แตกต่างกันเช่นไร

Pod เป็นวัสดุที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็ นมือใหม่หัดสู บ หรือว่านัก สูบรุ่นเก๋า ก็สามา รถใช้งาน Pod ได้ ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าส่วนมากจะมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ 2-3 ชิ้น คือ ตัวเครื่อง , หัวพอต ซึ่งบางเวลาก็มาพร้อมกันกับแบตเตอรี่ โดยที่ส่วนใหญ่ pod นั้น โดยส่วนมากจะมาพร้อมกับ

แบตเตอรี่ในตัว และโดยทั่วไปแล้ว pod บุหรี่ไฟฟ้าจะมีราค าไม่ราคาสูง พอตตัวเล็ก และใช้ งานง่ายม าก มี เวอร์ ชั่นให้คัดเลือกสรรเยอะๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดที่มี แบบขนาดเล็ ก และขนาด ใหญ่  น้ำหนักเบ า จ นนำมาซึ่ งการทำให้สา มารถพก พาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากมายยิ่งกว่าวิธี

ใช้งานกล่องบุหรี่ไฟฟ้า MOD นอกจากนี้นี้ pod บุหรี่ไฟฟ้ายังสามารถรีฟิล หรือเปลี่ยนหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้ ซึ่ง pod บุหรี่ไฟฟ้าจะใช้ในเวลาเดียวกันกับน้ำยาประเภท Salt nic ที่มีตัวเฟ้นของกลิ่นน้ำยาจำนวนมาก กล่าวได้ว่าใช้งานกันแบบไร้เบื่อเลยทีเดียว

กล่องบุหรี่ไฟฟ้า MOD นั้น จะมี ขนาดที่ใหญ่ และมีคุ ณภาพมา กมายยิ่ง กว่า รวมถึงอายุการใช้  งานแบต เตอรี่ที่ช้านานกว่าแบบ pod โดยธรรมดาแล้วจะอยู่ด้านในรูปแบบของแบตเตอรี่ที่แยกกับตัวเครื่อง หรือที่พวก เราเรียกกั นว่าถ่าน นั่นเอง กล่องบุหรี่ไฟฟ้า MOD ส่วนมากจะมา

พร้อมด้วยการตั้งค่า และคุณลักษณะต่างๆเย อะมาก ได้แก่ กำ ลังไฟแปรผัน  หรือการสั่ง  งานอุณหภูมิ ซึ่ งสำห รับเพื่อการใช้งานกล่องบุหรี่ไฟฟ้า MOD นั้นมีตัวเลือกเฟ้น พอตตัวเล็ก เป็นจำ นวนมากเพื่อผู้ซื้ องาน แต่ข้ อผิดแผกแ ตกต่างที่สั งเกตุได้เด่นชัดเลยก็คือ จะเกิดการใช้งานที่ยากกว่า

แบบ pod แต่จะมีประสิทธิภาพที่เหนือก ว่า มียอมรับ ฟังก์ชั่นที่ซับ ซ้อน แต่ สามาร ถปรับ ได้ ละเอียดกว่าแบบ pod ซึ่งกล่องบุหรี่ไฟฟ้า MOD นั้นไม่เหมาะกับมือ ใหม่ โดยข้อผิด

แผกแตกต่ างอีก อย่า นึงก็คือ มีมูลค่าที่สู งไม่เป็นมิต รรับมือะเป๋ า แต่ถ้าเ กิดเปรียบเทียบเรื่องการใช้งานแล้ว กล่องบุหรี่ไฟฟ้า MOD ตอบโจทย์สำหรับนักสูบสายลึกตัวจริงได้มากกว่า

กลับสู่หน้าหลัก-grabncap.com